စာရင်းကိုင်ပညာနှင့်သက်ဆိုင်သော အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ဝေါဟာရများ

Learning

A

Accounting Period – စာရင်းကာလ
Assets – ရပိုင်ခွင့်များ
Account – စာရင်း
Adjusting Entries – စာရင်းညှိနှိုင်းခြင်း
Accumulated Fund – စုဆောင်းထား ရံပုံငွေ
Acceptor – ဘီလ်လက်ခံသောသူ
Accountancy – စာရင်းကိုင်ပညာ
Account Sales – ကုန်ရောင်း ရှင်းတမ်း
Accommodation Bills – ထောက်ပံ့ခြင်း ဘီလ်များ
Allocation – စာရင်းခွဲဝေခြင်း
Assets – ရရန်ပိုင်ခွင့်
Auditing – စာရင်းစစ်ပညာ
Authorized Capital – မှတ်ပုံတင်အစုအရင်းငွေ

B

Balance Sheet – လက်ကျန်ရှင်းတမ်း
Balance of the account – စာရင်းလက်ကျန်
Books of Prime Entry – ပထမသွင်း စာရင်းစာအုပ်
Books of Original Entry – အခြေခံသွင်းစာအုပ်
Bills Receivable Day Book – ရရန်ဘီမှတ်တမ်းစာအုပ်
Bills Payable Day Book – ပေးရန်ဘီမှတ်တမ်းစာအုပ်
Bank Statement – ဘဏ်ရှင်းတမ်း
Bank Reconciliation Statement – ဘဏ်စာရင်းနှင့် ကိုက်ညှိရှင်းတမ်း
Bills Receivable – ရရန်ဘီလ်များ
Bills of Exchange – ငွေလွဲှစာချုပ်
Bills Payable – ပေးရန်ဘီလ်များ
Bad Debts – ကြွေးလျော်များ
Bank Overdraft – ဘဏ်မှ ပိုထုတ်ငွေ
Bonus Shares – ဆုငွေ အစုများ
Book Keeping – စာရင်းရေးပညာ
Branch Accounts – ဆိုင်ခွဲ စာရင်းများ
Branch Profit & Loss Account – ဆိုင်ခွဲ အရှုံးအမြတ်စာရင်း

C

Capital – ရင်းနှီးငွေ
Creditor – မြီရှင်
Credit side – မြီရှင်ဘက်
Closing Entries – စာရင်းပိတ်ခြင်း
Cash Book – စာရင်းပိတ်ခြင်း
Credit Note – မြီရှင်လွှာ
Cash Receipts Journal – ရငွေဂျာနယ်
Cash Payments Journal – ပေးငွေဂျာနယ်
Compensating Errors – အချင်းချင်းနှိမ်သော အမှားများ
Capital Expenditure – မတည်ငွေအသုံးစရိတ်
Cost of Goods Sold – ရောင်းပြီး ကုန်တန်ဖိုး
Copyright – မူပိုင်
Current Assets – လက်ငင်းရပိုင်ခွင့်များ
Current Liabilities – လက်ငင်းပေးရန်တာဝန်များ
Cost of Goods Manufactured – ထုတ်လုပ်ပြီး ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုး
Cost – ကုန်ကျတန်ဖိုး
Control Account – ထိန်းချုပ်စာရင်း
Called Up Capital – ခေါ်ပြီး အစုအရင်းငွေ
Calls in Advance – ကြိုတင်ရ အခေါ်များ
Carriage Inwards – ကုန်သယ်ခ
Carriage Outwards – ကုန်ပို့ခ
Cash Discount – ငွေနှုန်းလျှော့
Cash Purchases – ကုန်လက်ငင်းဝယ်
Cash Sales – ကုန်လက်ငင်းရောင်း
Cheques – ဘဏ်ချက်ခေါ် ငွေထုတ်လက်မှတ်များ
Closing Stock – စာရင်းပိတ်ကုန်လက်ကျန်ရှင်းတမ်း
Columnar Balance Sheet – ဇယားကွက် လက်ကျန်ရှင်းတမ်း
Columnar Cash Book – ဇယားကွက် ငွေဝင်ငွေထွက် စာအုပ်
Consignment Inwards – ကုန်သွင်း ကုန်ရောင်း စာရင်း
Consignment Outwards – ကုန်ပို့ ကုန်ရောင်း စာရင်း
Control Accounts – အချုပ်စာရင်း၊ စာရင်းချုပ်များ
Credits – မြီရှင် စာရင်း
Credits Ledger – မြီရှင်များ စာရင်းစာအုပ်
Cumulative Preference Shares – အတိုးအပြည့်ပေးရသော အထူးအစုများ

D

Debit side – မြီစားဖက်
Double Entry Book-keeping – နှစ်ဖက်သွင်း စာရင်းရေး
Debit Note – မြီစားလွှာ
Deferred Expenses – ရွှေ့ဆိုင်းစရိတ်များ
Development Expenses – တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှု စရိတ်များ
Direct Material Cost – တိုက်ရိုက်ကုန်ကြမ်း စရိတ်
Direct Labor Cost – တိုက်ရိုက်လုပ်သားခ
Diminishing Balance Method – လက်ကျန်တဖြည်းဖြည်းကုန်ခြင်းနည်း
Debentures – ငွေချေး အစုများ
Debits – မြီစား စာရင်း
Debtors Ledger – မြီစားများ စာရင်းစာအုပ်
Deferred, Founders or Management Shares – နောက်ဆုံးအစုများ
Deferred Ordinary Shares – ဒုတိယ သာမန် အစုများ
Demand Drafts – ချက်ချင်းပေးသော ဘီလ်များ
Depreciation – တန်ဘိုးလျှော့
Directors Fees – ဒါရိုက်တာ ကြေးများ
Dividends – အစုပေါ် အမြတ်
Documentary Bills – ကုန်ရောင်း စာချုပ်ဘီလ်များ
Drawee – ဘီလ်လက်ခံသောသူ
Drawer – ဘီလ်ရေးဆွဲသောသူ

E

Errors of Omission – အလျင်းမေ့ကျန်အမှား
Errors of Commission – အရေးမှားများ
Errors of Principle – မူအရ အမှားများ
Expenditure – အသုံးစရိတ်
Expansion or Extension – တိုးချဲ့

F

Folio – အညွှန်း
Fixed Assets – ပုံသေရပိုင်ခွင့်များ
Fixed Liabilities – ပုံသေပေးရန် တာဝန်များ
Factory Cost – စက်ရုံထွက်တန်ဖိုး
Factory Overhead – စက်ရုံဝန်ဆောင် စရိတ်
Factory Supplies – စက်ရုံသုံးပစ္စည်းများ
Fixed Installment System – ပုံသေအရစ်ကျစနစ်
Factory Expenses – အလုပ်ရုံ စရိတ်များ
Factory Power – စက်ရုံအား
Finished Goods – ကုန်ချောများ
Forfeited Shares – ရုပ်သိမ်းသော အစုများ
Fuel & Power – မီးအား စက်အား

G

Gross Profit – အကြမ်းအမြတ်
Gross Loss – အကြမ်းအရှုံး
General Ledger – အထွေထွေလယ်ဂျာ
General Fund – အထွေထွေရံပုံငွေ
Goods on Consignment – ကုန်ပို့စာရင်း
Goodwill – ဆိုင်နာမည်

H

Hire Purchase – ငှါးဝယ်ခြင်း

I

Impersonal Account – ပုဂိုလ်မဟုတ်သောစာရင်း
Invoice – အရောင်းကုန်ပို့လွှာ
Imprest System – ပုံသေငွေပေးထားစနစ်
Improvements – မွမ်းမံ
Intangible – ဒြပ်မဲ့
Indirect Material – သွယ်ဝိုက်ကုန်ကြမ်းတန်ဖိုး
Indirect Labor – သွယ်ဝိုက်လုပ်သားခ
Income and Expenditure Account – ဝင်ငွေသုံးငွေစာရင်း
Imprest Cash – အသေးသုံးအတွက် ခေတ္တထုတ်ထားငွေ
Installments – အရစ်ကျ ပေးဝယ်ခြင်း
Interim Dividends – ကြားဖြတ် အစုပေါ် အမြတ်
Investments – အစုဝယ်များ
Issued & Subscribed Capital – ထုတ်ဝေပြီး အစု အရင်းငွေ

J

Joint Stock Companies – မှတ်ပုံတင် လူထုအစပ်အဆိုင်များ
Joint Venture – တွဲဘက်ရောင်းဝယ်စာရင်း၊ ဖက်စပ်စာရင်း
Journalize – စာရင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
Journalizing – ဂျာနယ်သွင်းခြင်း
Journal – ဂျာနယ်

L

Liabilities – ပေးရန်တာဝန်များ
Ledger – လယ်ဂျာ
Ledger Account – လယ်ဂျာစာရင်း
Loan on Mortgage – အပေါင်ခံချေးငွေ
Late Lodgments – မရှင်းသေးသောအချက်များ
Liquidation Account – ဆိုင်ပိတ်စာရင်း
Loose Tools – တူဆောက် လက်နက်များ

M

Manufacturing Account – ကုန်ကြမ်းအလုပ်ရုံစာရင်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်စာရင်း
Maintenance – ပြုပြင်
Medium of Exchange – အသိအမှတ်ပြု လဲလှယ်ခွင့်
Manufacturing – ကုန်ထုတ်လုပ်
Machine Hour System – စက်လည်ချိန်မှီးစနစ်

N

Net Profit – အသားတင်အမြတ်
Nominal Capital – အစွမ်းကုန် အစုအရင်းငွေ
Noting Stock – စာရင်းဖွင့် ကုန်လက်ကျန်
Net Loss – အသားတင်အရှုံး
Nominal Account – အမည်ခံစာရင်း
Net Worth – အသားတင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်

O

Opening Stock – စာရင်းဖွင့် ကုန်လက်ကျန်
Ordinary Shares – သာမန် အစုများ
Output – ကုန်ထွက်ပေါင်း
Operating & Administrative Expenses – လုပ်ဆောင်မှုနှင့် အုပ်ချုပ်မှု စရိတ်များ
Other Indirect Expenses – အခြားသွယ်ဝိုက်စရိတ်
Outstanding Expenses – ပေးရန်ရှိကုန်ကျစရိတ်
Outstanding Incomes – ရရန်ရှိဝင်ငွေ

P

Packing Expenses – ကုန်ထုတ်စရိတ်များ
Paid Up Capital – ငွေရပြီး အစုအရင်းငွေ
Patents & Copyrights – မူပိုင်များ
Payee – ငွေရမည့်သူ
Petty Cash Book – အသေးသုံး ငွေစာရင်း စာအုပ်
Posting – စာရင်းပို့ဆောင်ခြင်း
Preference Shares – အထူးအစုများ
Preferred Ordinary Shares – ပထမ သာမန် အစုများ
Preliminary Expenses – မူလဆိုင်ဖွင့်စရိတ်များ၊ ပဏာမစရိတ်များ
Premium on Shares – အစုပေါ် အပိုကြေး
Profit & Loss Account – အရှုံးအမြတ်စာရင်း
Profit & Loss Adjustment Account – အရှုံးအမြတ် ခုနှိမ်စာရင်း
Profit & Loss Appropriation Account – အမြတ်ခွဲဝေစာရင်း
Promissory Notes – ပရိုနုတ်ခေါ် ငွေလွဲှလက်မှတ် / ကတိစာချုပ်
Purchases Day Book – ကုန်ဝယ်စာရင်မှတ်တမ်း
Purchases Returns Book – ကုန်ဝယ်ပြန်ပို့ မှတ်တမ်းစာအုပ်
Profit & Loss Statement – အရှုံးအမြတ်ရှင်းတမ်း
Profit & Loss Account – အရှုံးအမြတ်စာရင်း
Personal Account – ပုဂိုလ်စာရင်း
Posting – စာရင်းပို့ဆောင်ခြင်း
Purchase or Construction of Fixed Assets – ပုံသေပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်း (သို့) ဆောက်လုပ်ခြင်း
Provision for Depreciation Account – တန်ဖိုးလျှော့ ရာထားစာရင်း
Provision for Bad Debts – ကြွေးဆုံးရာထား
Patents – ပိုင်ခွင့်ကန့်သတ်သည့် လက်မှတ်များ
Purchase Ledger – အဝယ်လယ်ဂျာ

R

Real Account – ပစ္စည်းစာရင်း
Revenue Expenditure – သာမန်အသုံးစရိတ်
Replacement – အစားထိုးခြင်း
Renewal – အသစ်လဲ
Repairs – ပြင်ဆင်
Reducing Installment Method – လျော့ဆင်းသော အရစ်ကျစနစ်
Revaluation – ပြန်လည်တန်ဖိုးဖြတ်
Receipts and Payments Accounts – စုငွေပေးငွေစာရင်း
Rate & Taxes – မြူနီစီပါယ်ကြေး
Raw Materials – ကုန်ကြမ်းများ
Realization Account – ဆိုင်ဖျက်သိမ်းစာရင်း
Rebates – ပြန်အမ်းငွေ
Redeemable Preference Shares – ပြန်သိမ်းနိုင်သော အထူးအစုများ
Registered Capital – မှတ်ပုံတင်အစုအရင်းငွေ
Reserves – သီးသန့်ရံပုံငွေ
Reserve for Bad & Doubtful Debts – ကြွေးလျော်ရံပုံငွေ
Reserves Capital – သီးသန့်ထားသော အစုအရင်းငွေ

S

Salaries – လစာများ
Sales Day Book – ကုန်ရောင်း စာရင်းမှတ်တမ်း
Sales Returns Book – ကုန်ရောင်း ပြန်သွင်း မှတ်တမ်းစာအုပ်
Shares Capital – အစုအရင်းငွေ
Sight Drafts – လဆိုင်းပေးဘီလ်များ
Single Entry Book-keeping – တဘက်သွင်းစာရင်းရေးနည်း
Subsidiary Ledgers – လက်ထောက်စာရင်း စာအုပ်များ
Summary – စာရင်းတူများ ပေါင်းပေးခြင်း
Service – ဆောင်ရွက်မှု
Special Journal – အထူးဂျာနယ်
Straight Line Method – မျဉ်းဖြောင့်နည်း
Sales Ledger – အရောင်းလယ်ဂျာ
Statement of Affairs – လုပ်ငန်းအခြေအနေပြရှင်းတမ်း

T

Trade Discounts – ကုန်သည်နှုန်းလျှော့
Trading Account – ကုန်ရောင်း ကုန်ဝယ်စာရင်း၊ အရောင်းအဝယ်စာရင်း
Transfer Fees – အစုလွှဲပြောင်းကြေး
Transfer Journal – စာရင်းအပြောင်းအလွဲှမှတ်တမ်း
Travelers Salaries – နယ်လှည့် အရောင်းသမားများလစာ
Trial Balance – အစမ်းရှင်းတမ်း
Turnover – ကုန်ရောင်းရငွေ
Tangible – ဒြပ်ရှိ
Taking out a Trial Balance – အစမ်းရှင်းတမ်းရေးဆွဲခြင်း
Trade Mark – ကုန်မှတ်တမ်းတံဆိပ်
Total Account – စုစုပေါင်းစာရင်း
Total Debtors Account – စုစုပေါင်းမြီးစားများစာရင်း
Total Creditors Account – စုစုပေါင်းမြီရှင်များစာရင်း

U

Uncalled Capital – မခေါ်ရသေးသော အစုအရင်းငွေ
Unclaimed Dividends – လာမယူသေးသော အမြတ်ငွေ
Unpaid Calls – မရသေးသောအခေါ်များ
Unpresented Cheques – ငွေလာ၍မထုတ်သေးသော ချက်များ
Unit of Performance Method – ထုတ်လုပ်ကုန်အရေအတွက်ဖြင့် တွက်နည်း

W

Wages – အလုပ်သမားအခများ
Warehouse Expenses – ကုန်ရုံစရိတ်များ
Work in Progress – မပြီးသေးသော အလုပ်များ/ လုပ်ဆဲကုန်

MayOo Kawlin shared Saung Hnin Phyu’s post.
Saung Hnin Phyu‎
၁၄။ငွေကြေး၊စာရင်းစီမံခန့်ခွဲရေး

Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *